Cookie&Rodo

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest ADK – Angielski Dla Każdego („Administrator”, “Administrator danych”).
Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: angielskidk@wp.pl
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem,
przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Administratora.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres
niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub
rachunkowych).

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na
podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę,
której dane dotyczą,
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator
przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub
niekompletne,
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych
oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której
dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do
zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1-6 i pkt 8-9 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony
danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Administratorem (adres podany wyżej).
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora):
deweloperzy, biura nieruchomości, pośrednicy finansowi, banki, agencje reklamowe.

Facebook